Roaming miêdzynarodowy to ¶wiadczona przez operatorów sieci mobilnych us³uga, która umo¿liwia korzystanie za granic± z w³asnego telefonu (karty SIM i przypisanego do niej numeru telefonu).
Jak dzia³a roaming
Czytaj wiêcej o roamingu
Inne us³ugi w roamingu